Voorstelling

DMT architecten werkt in de bebouwde context: de kernstad, de suburbane uitbreiding, het dorps-weefsel.

DMT architecten heeft ervaring met verschillende schaalniveaus, van meubel- tot stadsontwerp. De ervaring m.b.t. renovatie en restauratie is gekend, terwijl grotere woningbouwprojecten ook een belangrijk werkterrein vormen. Opdrachten van verschillende aard en grootte werden voor de overheid uitgevoerd.

DMT architecten heeft een expertise gestoeld op :

  • inzicht in de mogelijkheden van de (kern)stad.
  • kennis van de behandeling van het gebouwd (historisch) patrimonium.
  • ervaring met de vele beleidsbepalende geledingen van de overheid.
  • samenwerkingsverbanden met goed gekozen studiepartners.

Elke opportuniteit van een ruimtelijke en/of tektonische (conflict)situatie wordt kritisch afgewogen en empatisch uitgebuit. Er wordt gewerkt met een bedacht vocabularium. Een visionaire houding of conceptuele stellingname ziet zich steeds getoetst aan de praxis van het bouwen. De voluntaristische houding in het ontwerptraject en in het constant overleg met alle betrokkenen, duidt op een hoge procesbereidheid.

Affiniteiten met kunsten en geschiedenis en het docentschap aan de Universiteit Antwerpen vormen een bijkomende culturele onderlegger in studie en onderzoek.

Een gebouw moet streven naar een volwaardig bestaan in een ruimtelijke context. Een zorgvuldig en intelligent bedachte en bovendien goed gerealiseerde architectuur, zal een aanvaarding bijna altijd realiseren. Gebouwen worden relevanter indien ze hun duurzaamheid bewijzen, dat ze kunnen overleven in een veranderende maatschappelijke context. Onze doelstelling van integrale duurzaamheid wordt omschreven volgens een sociale dimensie (people), een ecologische dimensie (planet) en een economische dimensie (profit).

Het discours over het autonoom versus analoog bouwen blijft belangrijk en actueel. De veelvuldige omgang met het gebouwd patrimonium leert ons dat de spanning tussen betekenis, (h)erkenning en (her)gebruik een parameter voor studie en onderzoek blijft.